דפי עיון ולימוד בנושא : אבלות ומסירות נפש

דפי עיון ולימוד בנושא : אבלות ומסירות נפש

מסירות נפש – בכל נפשך "ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם…"    אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי   אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל :
      "ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן" "רב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד" הוא גוסס או מה שנקרא היום 'מות קליני'.  וכאשר הוא