סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה

בע"ה מפגש חבורה פרשת ויצא

'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה'

 

א.      לימוד-  והנה ה' ניצב עליו  (בראשית רבה, פרשה סט)

רבי חמא בר חנינא פתח: (משלי כז): ברזל בברזל יחד

אמר רבי חמא בר חנינא: אין סכין מתחדדת אלא בירך של חבירתה, כך, אין תלמיד חכם מתחדד, אלא בחבירו.

ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו

איש, זה יעקב, כיון שעמד אבינו יעקב. איש יחד פני רעהו, שנתייחדה עליו השכינה, והנה ה' נצב עליו.

ר' חייא רבה ור' ינאי

חד אמר: עליו- על סולם. וחד אמר: עליו- על יעקב.

מאן דאמר עליו- על הסולם ניחא, אלא למאן דאמר עליו- על יעקב, מי מתקיים עליו?!

אמר רבי יוחנן: הרשעים מתקיימין על אלהיהם, (בראשית מא): ופרעה חולם והנה עומד על היאור.

אבל הצדיקים אלהיהם מתקיים עליהם, שנאמר: והנה ה' נצב עליו, ויאמר אני ה' אלהי אברהם.

 

ב.      עבודה משותפת – 'אין תלמיד מתחדד אלא בחבירו'

 

1. מוצב ארצה- (היסודות שלי) שלושה דברים שהם התשתית שלי ועליהם לא אוותר לעולם. התייחסו למעגלים הבאים:

ביני לבין עצמי –

ביני לבין הסביבה –

ביני לבין ה'-

2. וראשו מגיע השמימה (החלומות שלי) לאן אני שואף, לאן אני מצפה להגיע?

ביני לבין עצמי-

ביני לבין הסביבה-

ביני לבין ה'-

3. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים.. (התהליך) איפה אני נמצא ביחס לרצונות שלי.

ביני לבין עצמי-

ביני לבין הסביבה-

ביני לבין ה'-

סולם זהב בקצה של בור הגוף יש לו סוף והנשמה אין לה סוף, אין לה סוף.

תן לשינוי לצמוח..