דפי עיון ולימוד בנושא : מסירות נפש

דפי עיון ולימוד בנושא : מסירות נפש

מסירות נפש – בכל נפשך     "ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם…"    אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי   אמר להן הקדוש ברוך הוא
מסירות נפש – ר' עקיבא ופפוס     ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן       דברי פתיחה של יוסי:     "ושמעתי שהיו אומרים הרוגי