דפי עיון ולימוד בנושא : חנוכה

דפי עיון ולימוד בנושא : חנוכה

מעשה מאורח בעל כנפיים- הרב דוב זינגר   מ ע ש ה   מ א ו ר ח   ב ע ל   כ נ פ י י ם     חיי מוהר"ן, סיפורים חדשים, פ"ה  
בס"ד "לבל יהיה עלי יומי הרגל"- על חנוכה והתחדשות רחלי וינשטוק   ספר אור המאיר – ביאור למגילת קהלת   "משל נאה בשם הבעש"ט זללה"ה, בלא נמשל, מלך אחד, היה
חנוכה –   הזדמנות להתבוננות באור הגנוז   תנא דבי אליהו זוטא פרק כא  ..ומהו באורך נראה אור אלא זהו האור שברא הקב"ה ביום ראשון ושמש בו העולם שלשה ימים קודם