דפי עיון ולימוד בנושא : גשם

דפי עיון ולימוד בנושא : גשם

למטר השמים תשתה מים פסוקי הגשם בספר דברים טומנים בחובם לא מעט על הקשר ביננו לבין הבורא יתברך. ניסינו לקרוא את הפסוקים בקריאה יחפה וראשונית, ודרכם לחדד ולהעמיק משהו מהקשר
גשמים – תפילת תחנונים ביחידת לימוד זו עסקנו בעיקר בנושא 'תפילת תחנונים' איך אנחנו עומדים מול ה' יתברך בבקשנו מים. עיינו בחז"ל ובר' נחמן מברסלב. "אם יתן ה' יתברך –
  "אתיצבה על מצור – ויהא ריוח בעולם" על חוני ותחנונים   לפני הלימוד יוסי: בשני המפגשים הקודמים למדנו על שתי הבנות במשמעות הגשם והקשר שהוא יוצר עם הקב"ה. היום
בס"ד חוני המעגל – עשה בשביל אלו שאין מכירין בין אבא לאבא אורלי מלכיאל   א . תלמוד בבלי מסכת תענית דף יח/ב מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שירדו
מה בין דיסה לעוגה? סיפורי הורדת גשם   רב פפא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא. חלש ליביה, שרף פינכא דדייסא, ובעי רחמי ולא אתא מיטרא. אמר ליה רב נחמן בר
"משיצא חתן לקראת כלה" סיפור ירידת גשמים על אבא חלקיה ואשתו. בבלי / תענית  / כג,א       אבא חלקיה בר בריה [בן בנו] של חוני המעגל הוה [היה], וכי מצטריך